Το Διοικητικό Συμβούλιο της AS Company AE αποφάσισε την αυτόνομη παρουσία της εταιρείας στην αγορά της Ρουμανίας, προχωρώντας στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχει κατά 100% η AS Company AE. Η ίδρυση της θυγατρικής στη Ρουμανία εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της AS Company AE για επέκτασή της στην αγορά των Βαλκανίων. Με τη νέα εταιρεία, η AS Company θα διαθέτει πλέον δύο θυγατρικές που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Απριλίου του 2018, οπότε και η διοίκηση της AS Company θα προβεί σε νέα ανακοίνωση.